Naujienos

Dėmesio!

Esame to paties krašto gyventojai, todėl suprantame Jūsų poreikius ir galime atrasti geriausius sprendimus, todėl visus ūkininkus, kurie nori gaunamas išmokas už deklaracijas gauti mūsų kredito unijoje, kviečiame įstoti į mūsų Kredito uniją be stojamojo mokesčio.

Laukiame Jūsų!

baneris

KREDITO UNIJA “Prienų taupa”

 

Esame to paties krašto gyventojai, todėl suprantame Jūsų poreikius ir galime atrasti geriausius sprendimus. Suvokiame, kaip Jums svarbu kuo greičiau sulaukti atsakymą dėl žemės ūkio paskolos, todėl mes jį pateikiame vos per 10 dienų arba net greičiau nuo dokumentų pateikimo dienos.

Kuo kredito gali būti naudinga Jums?

Visas kredito unijos uždirbtas pelnas lieka mūsų bendruomenėje. Tokiu būdu kredito unija ne tik gali pasiūlyti mažesnius finansinių paslaugų įkainius, bet ir prisidėti prie mūsų gimto krašto vystymo ir plėtros.

Šiuo metu mūsų kredito unijoje nariams taikomi itin patrauklūs su paskolos išdavimu susiję įkainiai:

ĮKAINIS

REIKŠMĖ

Paskolos administravimo mokestis

1 proc. nuo paskolos sumos, bet ne daugiau 579.24 Eur / 2000 LTL

Išankstinio paskolos gražinimo mokestis

0 Eur / 0 LTL

Taikomi delspinigiai

0.05 proc.

Kiekvienu atveju su paskolos gavėju ieškome geriausio abiems pusėms sprendimo

Jei Jums iškilo finansavimo poreikis, – nušalo žiemkenčiai, reikia apyvartinių lėšų veiklai, planuojate plėtrą ar ketinate įsigyti žemės, – kviečiame atvykti pasitarti dėl finansavimo su mumis!

KREDITO UNIJOS „PRIENŲ TAUPA“ ASMENYS KONTAKTAMS IR KONSULTACIJOMS:

Laura Babravičienė
Tel. nr. +370 685 01238

Rimantas Slavinskas

Tel.nr +370 686 00456

El. paštas: kupt@lku.lt

Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą

Kredito unijoje „Prienų Taupa“ laikomi indėliai apsaugoti: Kredito unija „Prienų taupa“ yra Lietuvos Respublikos indėlių garantijų sistemos dalyvis.

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis apdraudžia indėlininkų indėlius.

 
Apsaugos riba: Maksimali draudimo išmokos suma (ne didesnė kaip 100 000 eurų atitinkanti suma litais) taikoma vienam indėlininkui. Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininko indėliui, buvusiam banke, banko filiale arba kredito unijoje draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų atitinkanti suma litais. Draudimo išmokos už indėlius ir draudimo išmokos už įsipareigojimus investuotojams apskaičiuojamos ir išmokamos atskirai.

Indėlininkas įgyja teisę į draudimo išmoką nuo draudžiamojo įvykio dienos.

Draudžiamasis įvykis – bankroto bylos iškėlimas kredito unijai, bankui ar įmonei arba priežiūros institucijos sprendimo dėl poveikio priemonės taikymo ar investicinių paslaugų teikimo nutraukimo priėmimas, kai kredito unija, bankas ar banko filialas negali atsiskaityti su kreditoriais ar kai įmonė ar įmonės filialas yra nepajėgi (nepajėgus) įvykdyti įsipareigojimų investuotojams.

Jei įvyks draudžiamasis įvykis, valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ nustatyta tvarka ir sąlygomis išmokės draudimo išmoką, tačiau ji negali būti didesnė kaip  100 000 eurų atitinkanti suma litais.

Indėlių draudimo objektas yra indėlininkų indėliai litais ir užsienio valiuta – Jungtinių Amerikos Valstijų doleriais, eurais ir Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių (toliau – Europos valstybių) nacionalinėmis valiutomis. Kitos užsienio valiutos indėliai nėra draudžiami.

Indėlis yra indėlininko pinigų, laikomų banke, banko filiale arba kredito unijoje pagal banko indėlio ir (ar) banko sąskaitos sutartis, ir kitų pinigų, į kuriuos indėlininkas turi reikalavimo teises, atsirandančias iš kredito įstaigos įsipareigojimo atlikti operacijas su indėlininko pinigais ar suteikti investicines paslaugas, suma (įskaitant priskaičiuotas palūkanas). Į indėlio sumą įskaitomos ne vien indėlininko sąskaitose draudžiamojo įvykio dienai esančios sumos, bet ir draudžiamojo įvykio dienai priskaičiuotos palūkanos.

Indėlininku laikomas fizinis arba juridinis asmuo, laikantis indėlį banke, banko filiale arba kredito unijoje, išskyrus subjektus, kurių indėliai pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo negali būti draudimo objektai.

Indėlininku nelaikytinas: 1) Lietuvos bankas; 2) valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“; 3) kredito įstaiga 4) finansų maklerio įmonė; 5) pagal Draudimo įstatymą veikianti draudimo įmonė; 6) pensijų fondas; 7) valdymo įmonė; 8) įmonė, kuri verčiasi lizingu (finansine nuoma); 9) kolektyvinio investavimo subjektas. Šių asmenų indėliai nėra draudžiami.

Draudimo objektas nėra:

1.Kredito unijos „Prienų taupa“  išleisti skolos vertybiniai popieriai (indėlio sertifikatai) ir įsipareigojimai, susiję su jo akceptuotais bei paprastaisiais vekseliais.

2. Pagal Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymą išleistos hipotekinės obligacijos.

3. Toliau išvardytų subjektų indėliai ar įsipareigojimai jiems: Lietuvos banko; draudimo įmonės; kredito įstaigų; finansų maklerio įmonių; pagal Draudimo įstatymą veikiančių draudimo įmonių; pensijų fondų; valdymo įmonių; įmonių, kurios verčiasi lizingu (finansine nuoma); kolektyvinio investavimo subjektų.

Pajus nėra draudimo objektas (taikoma tik kredito unijoms).

Tam tikriems indėlininkams ar indėliams draudimo išmokos nemokamos (Jei informacija pateikiama interneto svetainėje pateikiama aktyvi nuoroda į Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnį (iš Teisės aktų registro). Jei informacija pateikiama popieriuje, tai nurodomas visas Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 12 straipsnio tekstas).

Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje: Visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų atitinkanti suma litais riba. Tai reiškia, kad siekiant nustatyti draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų atitinkanti suma litais, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų atitinkanti suma litais, jam bus kompensuojama tik 100 000 eurų atitinkanti suma litais.

Vieno fizinio asmens bendra indėlio suma nustatoma sudėjus visus konkrečiam fiziniam asmeniui priklausančius indėlius, esančius skirtingose tos pačioje kredito įstaigos sąskaitose.

Vieno juridinio asmens bendra indėlio suma nustatoma sudėjus visus konkrečiam juridiniam asmeniui priklausančius indėlius, esančius skirtingose tos pačioje kredito įstaigos sąskaitose, ir to juridinio asmens filialams, atstovybėms ar kitiems struktūriniams padaliniams priklausančius indėlius, esančius skirtingose tos pačioje kredito įstaigos sąskaitose. Tai reiškia, kad kredito įstaigoje skirtingose sąskaitose esančios juridinio asmens ir jo struktūrinių padalinių (filialų ir (ar) atstovybių ar pan.) lėšos turi būti sumuojamos kartu, o bendrai išmokėtina maksimali draudimo išmokos suma negali viršyti 100 000 eurų atitinkančios sumos litais ir ji išmokėtina tik juridiniam asmeniui.

Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (-ais) asmeniu (-imis): Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (-ais) asmeniu (-imis), apskaičiuojant draudimo išmokos dydį, atsižvelgiama į kiekvienam indėlininkui priklausančią bendroje sąskaitoje esančio indėlio dalį. Tai reiškia, kad siekiant nustatyti draudimo išmokos dydį, bendroje sąskaitoje laikomi pinigai padalinami į kiekvienam indėlininkui priklausančias bendroje sąskaitoje esančio indėlio dalis. Jeigu nėra specialių nuostatų, tokia sąskaita indėlininkams padalijama lygiomis dalimis. Tačiau visi vieno indėlininko indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų atitinkanti suma litais riba.
Draudimo išmokos mokėjimo terminas: Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ draudimo išmokas indėlininkams išmoka per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ taryba, esant išskirtinėms aplinkybėms, suderinusi su Lietuvos banku, gali pratęsti šį terminą ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“, nes po 5 metų nuo draudžiamojo įvykio dienos gali būti nebeleidžiama pareikšti reikalavimo dėl draudimo išmokos. Daugiau informacijos galima rasti valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje http://iidraudimas.lt.

Išmokėjimo valiuta: Draudimo išmokos indėlininkams išmokamos litais arba atitinkamos Europos valstybės nacionaline valiuta, kai indėliai laikomi banko ar įmonės filiale, įsteigtame Europos valstybėje. Už indėlius užsienio valiuta draudimo išmokos apskaičiuojamos pagal draudžiamojo įvykio dieną Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį.
Kontaktiniai duomenys: Daugiau informacijos apie valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir draudimo sąlygas gausite valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ (Algirdo g. 31, Vilnius, tel. 8 5 2135657, faks. 8 5 2135546, el.p. idf@idf.lt, interneto svetainė: http://iidraudimas.lt).
Draudimo išmokų apribojimai:       LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas 3 sk. 12 str. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479245

Kredito unija „Prienų taupa“ pradėjo teikti e. indėlių paslaugas internetu

Kredito unija „Prienų taupa“ plečia internetinės bankininkystės paslaugų spektrą – nuo šiol kredito unijoje galima sudaryti e. indėlio sutartis ir internetu. Nauja paslauga prieinama tik Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) sistemai priklausančiose kredito unijose. Paslauga jau įdiegta 26 kredito unijose, likusiose 36 unijose e. indėlių paslauga bus pradėta teikti vasaros pabaigoje.

Atsižvelgiant į didėjantį šių e. paslaugų populiarumą, unijos internetu pradeda siūlyti ir indėlius. Tai ne tik patogesnis, bet ir saugesnis lėšų taupymo būdas – norintiems sudaryti indėlio sutartį nebereiks nešiotis grynųjų pinigų į klientų aptarnavimo skyrius. Elektroninių indėlių, kaip ir įprastinių indėlių, palūkanos nustatomos kiekvienoje kredito unijoje individualiai

Šių metų pradžioje LCKU administruojama internetinės bankininkystės sistema „i-Unija“ naudojosi 36,7 tūkst. kredito unijų narių ir klientų – 19 proc. daugiau nei prieš metus (30,8 tūkst.). Didžiausią dalį „i-Unijos“ sistemos vartotojų sudarė fiziniai asmenys, kurių skaičius per 2013 metus išaugo 18 proc. iki 33 tūkst. (pernai tuo pačiu laikotarpiu – 28 tūkstančiai).

Kredito unija „Prienų taupa“ priklauso LCKU sistemai ir Asociacijai Lietuvos kredito unijos. Kredito unija teikia platų paslaugų spektrą, tokių kaip el. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. Kredito unijos veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Daugiau informacijos apie e. indelius: http://lku.lt/terminuotasis-e-indelis/

.

P18-prienu taupa-ku

Su kredito unijos „Prienų taupa“ veikla susipažino ukrainiečiai

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPraėjusią savaitę Lietuvoje viešėjo Ukrainos kredito ir finansų įstaigų atstovai. Svečiai iš Ukrainos Prezidentūros, Centrinio banko, Bankų ir kredito unijų priežiūros departamento domėjosi Lietuvos finansų įstaigomis ir rinka bei sėmėsi patirties. Jie, lydimi Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) ir Asociacijos Lietuvos kredito unija (ALKU) atstovų bei LCKU valdybos narių, lankėsi Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos padalinyje, valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“, uždarojoje akcinėje bendrovėje „Investicijų ir verslo garantijos“ bei bendrovėje „Lietuvos žemės ūkio garantinis fondas“ ir kredito unijoje „Prienų taupa“.
Prienuose svečius pasitiko administracijos vadovo pavaduotojas Rimantas Slavinskas. Jis trumpai pristatė nuo 1999 metų veikiančios Prienų kredito unijos veiklą, pasidžiaugė, kad per šį laikotarpį įstatinis kapitalas nuo 15 tūkst. litų išaugo iki 2 mln. litų.
Apie Lietuvos centrinės kredito unijos veiklą, tinklą, struktūrą, paslaugas svečiams pasakojo Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovas Fortunatas Dirginčius.
Asociacijos Lietuvos kredito unija valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus pasidžiaugė, kad kredito unija „Prienų taupa“ – viena iš geriausiai dirbančių. Jo teigimu, nedideliuose miesteliuose, kaimuose veikiančios kredito unijos labiausiai atspindi kredito unijų judėjimą, nes remiasi bendruomenine veikla, žmonės pažįsta vieni kitus, todėl, išduodant paskolą, žinoma, – kuo galima pasitikėti, kuo – ne.
Pirmosios kredito unijos ir steigėsi kaimiškuose rajonuose, nes besikuriantys ūkininkai bankuose negalėjo gauti paskolų. Tuomet, 1994 -1995 m., žemdirbių iniciatyva pradėjo kurtis kredito unijos ir kredito kooperatyvai, kai patys žemdirbiai tapo valdybų ir paskolų komitetų nariais. Vėliau kredito unijos įsisteigė ir miestuose, apjungdamos tam tikrų bendruomenių narius.
Šiuo metu kredito unijose aptarnaujami visi gyventojai, kurie yra kredito unijos nariai. Tapti kredito unijos nariu, kartu ir savininku, yra paprasta, tereikia įsigyti bent vieną 100 litų vertės pajų.
Didžioji dalis (63 iš 74) per 130 tūkst. klientų vienijančių Lietuvos kredito unijų yra Lietuvos centrinės kredito unijos ir Asociacijos Lietuvos kredito unija narės. Ši narystė garantuoja kredito unijos veiklos stabilumą, platesnį teikiamų paslaugų spektrą, profesionalų finansinių paslaugų teikimą.
Pasak R.Stonkaus, Lietuvos kredito unijos bendradarbiauja su 30 pasaulio šalių ir nuolat keičiasi delegacijomis. Ukraina – viena iš tų šalių. Ukrainiečiai atvažiavo į Lietuvą pasimokyti, nes prieš trejus metus Lietuvos kredito unijų judėjimas buvo pripažintas geriausiai besivystančiu ir daugiausia pasiekusiu iš visų possovietinių šalių. Lietuvos kredito unijose galima ne tik atsidaryti banko sąskaitą, pasidėti terminuotą indėlį, kaupti indėlius taupomosiose sąskaitose ar gauti paskolą, bet ir įsigyti tarptautines mokėjimo korteles, naudotis internetine bankininkyste, atlikti paprastus ir skubius piniginius pavedimus, sumokėti įmokas, mokesčius už komunalines paslaugas. O svarbiausia – indėliai yra apdrausti tokiomis pačiomis sumomis, kaip ir bankuose. Lojalumas savo nariams lemia, kad indėlių palūkanos yra truputį didesnės, nei bankuose, o paskolų – šiek tiek mažesnės. Tai ypač patrauklu viską skaičiuojantiems jauniems žmonėms.
Kredito unijos „Prienų taupa“ valdybos pirmininkė Violeta Kirlienė pasidžiaugė, kad Prienuose yra daugiau nei 3 tūkst. narių, ir pagal šį skaičių ji užima 11- tą vietą tarp 63 kredito unijų Lietuvoje, ir narių skaičius nuolat didėja. Gyventojų patogumui veikia keturios nutolusios kasos – Jiezne, Stakliškėse, Balbieriškyje ir Veiveriuose, kurios suteikia tokias pat paslaugas, kaip ir Prienuose.
- Norint tapti kredito unijos nariu reikia gyventi, dirbti, mokytis Prienų rajone arba besiribojančiose savivaldybėse. Kredito unijos nariai komunalinius mokesčius internetu ir kasose sumoka nemokamai, indėlius iki 2 tūkst. litų visuose bankomatuose ir „Perlo“ terminaluose taip pat gali išsiimti nemokamai, – kredito unijos privalumus vardijo V.Kirlienė. – Ypač palankiomis sąlygomis suteikiamos vartojimo, būsto, žemės ūkio ir kitos paskolos.