04/10 

PRANEŠIMAS

Kredito unijos „PRIENŲ TAUPA“ narių dėmesiui!

2018 m. kovo 30 d. įvyko Visuotinis eilinis pakartotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai: teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos, valdybos, paskolų komiteto bei vidaus audito tarnybos ataskaitos, patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, paskirstytas pelnas, patvirtinta 2018 m. pajamų – išlaidų sąmata, ketverių metų kadencijai išrinkta kredito unijos valdyba, stebėtojų taryba, paskolų komitetas ir jų pirmininkai, pasirinkta audito įmonė išorės auditui atlikti 2018-2020 m. laikotarpiui, nustatytas lėšų limitas audito atlikimui, suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo, patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais išsamiau kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Vytauto g.1A-3, Prienai.