Naujienos

INFORMAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SMS ŽINUTĖMIS / ELEKTRONINIU PAŠTU BENDROSIOS SĄLYGOS

Vartojamos sąvokos
Informavimo paslaugų teikimo SMS žinutėmis / elektroniniu paštu sutartis (toliau – Sutartis) susideda iš Prašymo, Sąlygų, Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų ir Unijos įkainių.
Klientas – asmuo, turintis mokėjimo sąskaitą (atsiskaitomąją ir / arba mokėjimo kortelės sąskaitą) kredito unijoje ir pateikęs prašymą dėl Informavimo paslaugų teikimo SMS žinutėmis / elektroniniu paštu.
Prašymas – Unijos nustatytos formos prašymas dėl Informavimo paslaugų teikimo SMS žinutėmis / elektroniniu paštu.
Sąlygos – šios Unijos Informavimo paslaugos teikimo SMS žinutėmis / elektroniniu paštu bendrosios sąlygos.
Unija – kredito unija, kuriai Klientas yra pateikęs prašymą dėl Informavimo paslaugų teikimo SMS žinutėmis / elektroniniu paštu.
Informavimo paslaugos – paslaugos, kuriomis naudodamasis Klientas gauna Prašyme nurodytus pranešimus mobiliuoju telefonu SMS žinutėmis ir/arba elektroniniu paštu.

Bendrosios sąlygos

 1. Laikoma, kad Sutartis sudaryta, Klientui pateikus Unijai pasirašytą Unijos nurodytos formos Prašymą arba užsakius Informavimo paslaugą e-bankininkystėje “i-Unija”, nurodant:
  1.1. įvykius, apie kuriuos yra siunčiami pranešimai;
  1.2. mobilaus telefono numerį, kuriuo bus siunčiami pranešimai SMS žinute, jei užsakoma Informavimo paslauga SMS žinute;
  1.3. elektroninio pašto adresą, kuriuo bus siunčiami pranešimai elektroniniu paštu, jei užsakoma Informavimo paslauga elektroniniu paštu;
 2. Unija siunčia pranešimus Sutartyje nurodytu telefono numeriu ir /arba elektroniniu paštu.
 3. Už naudojimąsi Informavimo paslaugomis, Klientas moka Unijos įkainiuose patvirtintą įkainį.-0.15 ct už vieną SMS žinutę. Unija nurašo mokestį už pranešimus SMS žinutėmis nuo sąskaitos, apie kurią buvo išsiųsta informacija SMS žinute / elektroniniu paštu.
 4. Sąlygos skelbiamos Unijos internetinėje svetainėje arba https://lku.lt, o taip pat jas galima rasti Unijos buveinėje.

  Šalių atsakomybė ir nuostolių atlyginimas
 5. Unija neatsako už mobiliojo ryšio operatoriaus ir Kliento tarpusavio pretenzijas ir jų nenagrinėja.
 6. Unija neatsako už žalą, atsiradusią dėl mobiliojo telefono, SIM kortelės vagystės ar praradimo, taip pat dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad Informavimo paslaugomis naudojosi pašaliniai asmenys.
 7. Unija neatsako už išsiųstų SMS žinučių ir elektroninių laiškų slaptumą, jei pranešimai buvo išsiųsti Sutartyje nurodytu telefono numeriu / elektroniniu paštu.
 8. Unija neatsako už žalą, kuri atsirado jei žala buvo padaryta dėl mobiliojo telefono ar SIM kortelės praradimo, iki to momento kol Klientas informavo Uniją apie įvykį ir pateikė prašymą blokuoti Informavimo paslaugas.
 9. Unija neatsako už žalą, kuri buvo patirta, jei Klientas veikė nesąžiningai.
 10. Klientas nedelsiant privalo informuoti Uniją apie mobiliojo telefono numerio pasikeitimą, mobiliojo ryšio sutarties su operatoriumi nutraukimą telefonu, atvykus į Uniją ar kitomis Unijai priimtinomis priemonėmis.
 11. Klientas nedelsiant privalo informuoti Uniją telefonu, atvykus į Uniją ar kitomis Unijai priimtinomis priemonėmis, jei prarado mobilųjį telefoną arba SIM kortelę, arba jei yra rizika, kad bent vienas iš jų buvo perduotas pašaliniam asmeniui.

  Sąlygų pakeitimai ir paslaugos nutraukimas
 12. Klientas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, informuodamas apie tai Uniją raštu arba per e-bankininkystę „i-Unija“.
 13. Unija turi teisę nutraukti Sutartį, informavusi Klientą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei:
  13.1. Klientas pažeidė Sutarties sąlygas;
  13.2. baigė galioti Kliento ir mobiliojo ryšio įmonės sudaryta sutartis dėl mobiliojo ryšio;
  13.3. pasikeitė Sutartyje nurodytas mobiliojo telefono numeris / elektroninio pašto adresas, kuriuo buvo prašoma siųsti pranešimus, ir Klientas nenurodė naujo mobilaus telefono numerio / elektroninio pašto.
 14. Unija turi teisę laikinai ar visam laikui nutraukti Sutartį be atskiro Kliento sutikimo, prieš tai informavusi Klientą raštu prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
 15. Unija turi teisę vienašališkai keisti Sąlygas ir įkainius, jų pakeitimus paskelbdama savo internetinėje svetainėje arba https://lku.lt ir kartu informavusi Klientą asmeniškai raštu ar kita patvariąją laikmena apie pakeitimus ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Laikoma, kad Klientas sutinka su šiais pakeitimais, jeigu iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Unijai nepraneša, kad su jais nesutinka.
 16. Sutartis automatiškai nutrūksta nutraukus tarp Unijos ir Kliento sudarytą mokėjimo sąskaitos sutartį (pvz. atsiskaitomąją, mokėjimo kortelės sąskaitą).
Atgal